HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRELLO

https://docs.google.com/document/d/1lXFLk5l_QWd1UqODo32YvTcEGq1E0oqd2vG0av4nyDM/edit?fbclid=IwAR3DsXGDjn7QAQcdOd7B-2Yi02MaNNLrCBsWA-lGemFDCXoufT1AzYuB9K