Khai báo đơn hàng đối với khách hàng tự mua hàng

Bài này, admin đi chi tiết về cách khai báo đơn hàng khi tự mua hàng về kho Shipore.

Tất cả các đơn hàng khách tự mua sẽ phải khai báo ở đây:

https://docs.google.com/forms/d/1605iJI5wdWsX1_pFikw-7TdWmtcqwHUJZH9IxOdQlH0/edit

 • Tại sao phải khai báo đơn hàng?

Kho hàng Shipore sẽ xử lý đơn hàng theo thông tin khai báo nhận được từ khách hàng. Tất cả đơn hàng phải được khai báo qua hệ thống trước khi hàng tới kho. Shipore sẽ không chịu trách nhiệm về hàng hoá nếu không nhận khai báo về hàng hoá trước khi hàng hoá tới kho.

 • Khai báo như thế nào?

https://docs.google.com/forms/d/1605iJI5wdWsX1_pFikw-7TdWmtcqwHUJZH9IxOdQlH0

Khai báo được thực hiện qua Google Form. Bạn cần chuẩn bị những thông tin sau:

 1. Mã khách hàng Shipore: Mã khách hàng Shipore dạng SHIPOR-****-****. Nếu chưa có mã khách hàng của Shipore, bạn vui lòng gửi cmnd 2 mặt tới email order@shipore.com (Tiêu đề: Nhận mã khách hàng Shipore)
 2. Email cá nhận của bạn
 3. Kho hàng
 4. Số lượng món hàng của đơn hàng
 5. Tên sản phẩm (hoặc mô tả chung nếu hoá đơn có nhiều sản phẩm)
 6. Mã vận (Tracking number)
 7. Công ty giao nhận
 8. Trị giá hoá đơn
 9. Mã đơn hàng (Order number)
 10. Bạn có mua bảo hiểm hàng hoá không?
 11. Địa chỉ + số điện thoại
 12. Loại hình ship
 13. Ghi chú khác nếu có
 • Khai báo đơn hàng khi nào?

Do bạn được yêu cầu cung cấp mã vận của đơn hàng. Do đó, đơn hàng phải được khai báo từ khi bạn có mã vận của đơn hàng (khi hãng xuất hàng ro khỏi hãng). Đồng thời, đơn hãng cũng phải được khai báo trước khi hàng tới kho.