Lazada Singapore (App Only) 1%

Hoàn tiền đến 1% * (Lưu ý hoàn tiền chỉ áp dụng cho đơn hàng thanh toán qua App của Lazada. Đơn hàng thành toán qua web Lazada không được áp dụng hoàn tiền)

Bắt đầu mua sắm 

(*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng.