Lazada Vietnam

Các mức hoàn tiền *
Đến 1% (chỉ áp dụng cho giao dịch Lazada Vietnam qua app)
(*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng.